Chế tạo thú cưỡi

Ngày cập nhật: 18/08/2015

 

Để chế tạo thú cưỡi tại NPC Tư Mã Chiêu ở Tương Dương
Có những yêu cầu sau :


– Để chế tạo ngựa Phi Vân cần :
+ 1 ngựa Chiếu Dạ (không khóa , vĩnh viễn)
+ 1000 vạn
+ 1 Lam Thủy Tinh
+ 1 Lục Thủy Tinh
+ 1 Tử Thủy Tinh
+ 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
Tỉ lệ thành công : 40% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .


– Để chế tạo ngựa Bôn Tiêu cần :
+ 1 ngựa Phi Vân (không khóa , vĩnh viễn)
+ 1000 vạn
+ 1 Lam Thủy Tinh
+ 1 Lục Thủy Tinh
+ 1 Tử Thủy Tinh
+ 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
Tỉ lệ thành công : 30% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .


– Để chế tạo ngựa Phiên Vũ cần :
+ 1 ngựa Bôn Tiêu (không khóa , vĩnh viễn)
+ 1000 vạn
+ 1 Lam Thủy Tinh
+ 1 Lục Thủy Tinh
+ 1 Tử Thủy Tinh
+ 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
Tỉ lệ thành công : 20% . Thất bại sẽ nhận được 1 ngựa Phi Vân .

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook