Thời gian diễn ra các Sự Kiện trong Game

Ngày cập nhật: 10/11/2015

10:00-11:00 Tống Kim
12:00-12:30 Hái Quả Huy Hoàng
12:30 Boss Tiểu
14:30-15:30 Hoa Đăng
15:00-16:00 Tống Kim
19:30 Boss Đại
20:00-21:00 Hoa Đăng
21:00-22:00 Tống Kim
22:00-22:30 Bảo trì(nếu có)
23:00 Boss Tiểu
23:00 Boss Đại
Mọi giờ Phong Lăng Độ
Mọi giờ Vượt Ải

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook