Thông tin về Boss Đại Hoàng Kim

Ngày cập nhật: 10/09/2015

Thông tin về Boss Đại Hoàng Kim
 Hệ thống Boss Hoàng Kim

Tên Boss Xuất hiện ngẫu nhiên tại thất đại thành thị hoặc 1 trong 2 bản đồsau. Phần thưởng
(ngẫu nhiên)
Thời điểm xuất hiện: 14h00 , 20h00

Cổ Bách
– Phù Dung động
– Sơn Bảo động
– Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương.
– Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải.

– Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao.

Huyền Giác Đại Sư
– Nhạn Thạch động
– Thanh Khê động
– Phục Ma Tử Kim Côn.
– Tứ Không Giáng Ma Giới Đao.

– Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa.
– Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều.

Đường Phi Yến
– Phong Lăng Độ Nam
– Khỏa Lang động
– Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên.
– Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù.

– Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn.
– Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên.
– Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc.

Lam Y Y
– Vũ Lăng động
– Phi Thiên động
– U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý.
– U Lung Kim Xà Phát Đái.

Hà Linh Phiêu
– Trường Bạch Bắc
– Vô Danh Động
– Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu.
– Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài.

Yên Hiểu Trái
– Sa mạc sơn động 1
– Sa mạc sơn động 3
– Tê Hoàng Phụng Nghi Đao.
– Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao.
– Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái.

Mạnh Thương Lương
– Sa mạc địa biểu
– Sa mạc sơn động 2
– Đồng Cừu Giáng Long Cái Y.
– Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái.

Gia Luật Tị Ly
– Lưỡng Thủy động
– Dương Trung động
– Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên.
– Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý.

Đạo Thanh Chân Nhân
– Trường Bạch Nam
– Mạc Cao Quật
– Cập Phong Tam Thanh Phù.

Tuyền Cơ Tử
– Vi Sơn Đảo
– Phi Thiên Động
– Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết.
– Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù.
– Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán.
Thời điểm xuất hiện: 17h00 , 23h00

Vương Tá
– Vũ Lăng động
– Phù Dung động
– Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa.
– Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn.

Huyền Nan Đại Sư
– Phong Lăng Độ Bắc
– Khỏa Lang động
– Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều.
– Tứ Không Giáng Ma Giới Đao.
– Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa.
– Mộng Long Huyền Ti Phát Đái.

Đường Bất Nhiễm
– Trường Bạch Nam
– Nhạn Thạch Động
– Băng Hàn Đàn Chỉ Phi Đao.
– Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù.

– Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn.

– Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên.

Bạch Doanh Doanh
– Thanh Khê động
– Sa mạc địa biểu
– Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận.
– Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù.

Thanh Tuyệt Sư Thái
– Vi Sơn Đảo
– Dương Trung Động
– Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm.
– Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu.

Chung Linh Tú
– Phi Thiên động
– Vô Danh Động
– Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển.
– Bích Hải Hồng Lăng Ba.

Hà Nhân Ngã
– Nhạn Thạch động
– Lưỡng Thủy động
– Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển.
– Địch Khái Lục Ngọc Trượng.

Đoan Mộc Duệ
– Phong Lăng Độ
– NamSơn Bảo động
– Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương.

Từ Đại Nhạc
– Mạc Bắc Thảo Nguyên
– Vũ Lăng động
– Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm.

Thanh Liên Tử
– Trường Bạch Bắc
– Sa mạc sơn động 3
– Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan.
– Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù.

– Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội.

Ghi chúSau khi tiêu diệt Boss, tất cả mọi nhân vật đang đứng ở gần Boss sẽ nhận được 8.000.000 điểm kinh nhiệm.
Đồng thời những thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ được nhận thêm: 10.000.000 điểm kinh nghiệm và trang bị Hoàng Kim (có thể) được rớt ra như trên.

 

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook